Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Besteller: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Bestelling: zie Overeenkomst op afstand;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de besteller of de webshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de webshop en de besteller wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten van de producenten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Producent: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten maakt en verkoopt aan de besteller, via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand dat door de webshop aangeboden wordt;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat besteller en de webshop gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 7. Webshop: de natuurlijke of rechtspersoon die een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand biedt, zodat producenten hun producten en/of diensten op afstand aan bestellers kunnen aanbieden.

 

Artikel 2 – Identiteit van de webshop

StreekWaar webshop (Handelsnaam: StreekWaar – Lekker duurzaam van hei tot klei,)

Vestigingsadres: Veluviaweg 6, 6703AJ Wageningen;
E-mailadres: boodschappen@streekwaar.nl;
KvK-nummer: 82364699;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot bestellingen tussen de webshop van StreekWaar, hierna te noemen: webshop, en de klant, hierna te noemen: besteller.
 2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de besteller zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de besteller beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de webshop voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de webshop zijn in te zien en dat zij op verzoek van de besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. De webshop heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen. 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als de webshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Het aanbod, inclusief omschrijving, afbeelding en prijs, wordt door de producenten zelf op de webshop geplaatst. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de webshop niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw.
 2. De prijs van een product omvat een marge van 8%, die door de webshop gehouden wordt om onkosten te betalen die nodig zijn voor de website en de afhaalpunten. De rest van het bedrag gaat direct naar de producent die het product verkoopt.

 

Artikel 6 – De overeenkomst / bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bestellingen bij de webshop kunnen door de besteller geplaatst worden tussen vrijdag 19:00 uur en maandag 19:00u.
 3. Nadat een bestelling geplaatst is, bevestigt de webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de webshop is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7 – Betaling       

 1. Betaling van de bestelling gaat via de payment serviceprovider Stripe.
 2. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgd op de door de besteller gekozen afhaallocatie, nadat de betaling volledig is voldaan.

 

Artikel 8 – Annulering

 1. De besteller kan in de volgende gevallen zijn bestelling annuleren:
 • Zolang de ontvangst van de bestelling niet door de webshop is bevestigd via een bevestigingsmail, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.
 • De besteller kan voor maandag 19:00 uur zijn bestelling annuleren via zijn eigen account op de website, of door een schriftelijk verzoek te maken naar boodschappen@streekwaar.nl. Na maandag 19:00 uur is het niet meer mogelijk om een bestelling te annuleren.
 1. De webshop vergoedt alle betalingen van de besteller, binnen 3 werkdagen volgend de dag waarop de besteller de annulering heeft gevraagd.

 

Artikel 9 – Levering / afhalen

 1. De besteller kan de bestelling ophalen op de eerstvolgende woensdag na het plaatsen van de bestelling, op de door de besteller gekozen afhaallocatie, binnen de ophaaltijden zoals in de website vermeld is, tenzij een andere afhalingstermijn is overeengekomen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de webshop tot het moment van bezorging aan de besteller, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  1. Indien de besteller niet in staat is om de bestelling te komen ophalen, dient hij de webshop zo spoedig mogelijk te laten weten door een bericht te sturen naar boodschappen@streekwaar.nl, zodat er een oplossing kan gevonden worden. Vaak kan de besteller de bestelling de dag daarna komen ophalen tijdens de openingstijden van de afhaallocatie. Indien de bestelling de dag erna nog niet is opgehaald wordt de bestelling in de Foodsharing koelkast van Thuis-Wageningen gezet om verspilling tegen te gaan. Het is niet mogelijk om geld of de producten van de bestelling terug te krijgen.
  2. De webshop zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestelling binnen de bovenstaande termijn in lid 1 uit te leveren.
  3. Doordat er wordt gewerkt met lokale producenten kan het soms zijn dat een bepaald product, dat door de besteller besteld is, mislukt is of om een andere reden niet leverbaar is. De producent zal dan voor een zo goed mogelijk alternatief zorgen, en de besteller zal vóór het ophaalmoment of zo spoedig mogelijk een bericht ontvangen.
  4. De besteller dient op de dag van ophalen een check te doen van zijn bestelling via de meegeleverde pakbon. Indien er een product ontbreekt, dient de besteller binnen één werkdag de webshop te informeren via e-mail aan boodschappen@streekwaar.nl, zodat er een oplossing kan gevonden worden.
  5. De webshop behoudt zich het recht voor om bij een ontbrekend product het door de besteller betaalde bedrag terug te storten en niet te leveren.

 

Artikel 10 – Retourneren

Bij non-food producten:

 1. De besteller heeft het recht om non-foodproducten te retourneren. Wanneer een non-foodproduct niet aan de verwachting van de besteller voldoet, bestaat de mogelijkheid om het product ongeopend en zonder enige gebruikssporen te retourneren. Het product kan teruggestuurd worden naar of teruggebracht worden bij Thuis-Wageningen.
 2. Non-foodproducten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben zoals bloemen, kunnen niet geretourneerd worden.
 3. Voor retournering van non-foodproducten gelden de volgende voorwaarden:
  – Na het afhaalmoment heeft de besteller 14 dagen de tijd om non-foodproducten te retourneren.
  – Na afloop van deze 14-daagse termijn kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
  – De non-foodproducten dienen in originele staat te zijn, d.w.z onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Wordt het product echter beschadigd door onzorgvuldig handelen, kan het product niet meer geretourneerd worden.

Bij foodproducten:

 1. Foodproducten kunnen uitsluitend geretourneerd worden bij geconstateerd bederf bij ophaal. De besteller dient hiervoor op de dag van ophalen een check te doen en binnen één werkdag de webshop te informeren via e-mail aan boodschappen@streekwaar.nl.
 2. Het bij het door de besteller betaalde bedrag voor het bedorven product wordt teruggestort zodra de retourzending zonder gebreken terugontvangen is door de webshop.
 3. De webshop mag de besteller vragen naar de reden van retourneren, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. Hoe een product retourneren?
  – De besteller maakt een foto van het product waarover deze ontevreden is en stuurt hem naar boodschappen@streekwaar.nl. Hij informeert daar de webshop bij over zijn wens om het product te retourneren.
  – De besteller brengt het product op eigen initiatief met eventueel gemaakte kosten terug naar de afhaallocatie waar het product is opgehaald.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De webshop beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webshop.
 3. Bij de webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de webshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De besteller dient de webshop in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de webshop en de besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.